Slumbering giant
Avatar

Slumbering giant

by Elena Klimenko, Lomonosov Moscow State University, Moscow, ru

Shiveluch volcano. Kamchatka Peninsula.