Mountain Elbrus
Avatar

Mountain Elbrus

by Zervas Efthimios, Democritus University of Thrace, Xanthi, Greece

Photo taken during an expedition.