Klyuchevskaya Group of Volcanoes
Avatar

Klyuchevskaya Group of Volcanoes

by Alexander Belousov, Earth Observatory of Singapore, Singapore, Singapore

Klyuchevskaya Group of Volcanoes in 2005. At foreground - Bezymianny volcano, at background - Tolbachik volcano