Mountain Elbrus
Avatar

Mountain Elbrus

by Zervas Efthimios, Democritus University of Thrace, Xanthi, Greece

The photo was taken during an expedition to the peak of Mount Elbrus, somewhere on the way to the top.