Stromatolites by Sunset
Avatar

Stromatolites by Sunset

by Natasha Barrett

Hamelin Pool Stromatolites, Western Australia. Photo taken July 2015.