European tree frog
Avatar

European tree frog

by Konstantinos Kourtidis, Demokritus University of Thrace, Xanthi, Greece

A European tree frog (Hyla arborea) on a plastic chair.