Taïga burning near Krasnoiarsk
Avatar

Taïga burning near Krasnoiarsk

by Jean-Daniel Paris, LSCE/IPSL, Gif sur Yvette, France